Portfolios@kru.kamol  ครูกมล ทองศรี

Portfolios@kru.kamol  ครูกมล ทองศรี

เมนู

หน้าแรก

ครูกมล ทองศรี  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  • หัวหน้าแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  • ทำหน้าที่รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  

ส่งโครงการสอน

ส่งโครงการสอน >>>>คลิกที่นี่

ตรวจสอบการส่งโครงการสอน >>>>>คลิกที่นี่

ส่งแผนการสอน

ส่งแผนการสอน >>>>คลิกที่นี่

ตรวจสอบการส่งแผนการสอน >>>>>คลิกที่นี่

ส่ง Psar ส่วนบุคคล

ส่ง Psar ส่วนบุคคล ผ่านทางออนไลน์  กำหนดส่งถึงวันที่ 7 เมษายน 2566  คลิกที่นี่   

ส่ง sar แผนก

กำหนดส่ง sar แผนกถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 คลิกที่นี่

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

ว.PA จะเริ่มอย่างไร

8 ขั้นตอนการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ในรูปแบบ PA มีดังนี้

1. ตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองว่า ครอง คศ.นั้น ครบ 4 ปี (หรือ 3 ปีหากลดเวลาได้) มีผลการประเมินผ่าน 3 รอบ (2 รอบ หากลดเวลาได้) และมีถูกลงโทษทางวินัยมากกว่าภาคทัณฑ์ (หากถูกลงโทษมากกว่านั้น ผลการประเมินปีนั้นไม่ให้ใช้ ให้ ใช้ปีก่อนหน้าหรือหลังจากนั้น และต้องมีผลการประเมิน ครบตามกำหนด 3 รอบ หรือ 2 รอบแล้วแต่กรณี

    2. รวบรวมผลการประเมิน 2 หรือ 3 รอบแล้วแต่กรณีหากอยู่ในช่วงเชื่อมต่อ ให้ใช้ผลการประเมินใน ว.17 หรือ ว.21 เชื่อมต่อได้แล้วแต่กรณีแต่ต้องมีผลการประเมิน PA อย่างน้อย 1 ปีและจัดทำเป็น PDF 

    3. จัดทำแผนการสอนที่ดีที่สุด 1 แผน และทำเป็น PDF 

    4. นำแผนการสอนไปสอน และบันทึกคลิปวีดีโอการสอนไว้ 1 คลิป 

    5. จัดทำคลิปวีดีโอปัญหาที่ต้องเกิดการสอนในชั่วโมงนั้น หรือแรงบันดาลใจที่จะสอนใน 1 ชั่วโมงนั้น

    6. เก็บผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน หรือผลงานนักเรียนที่เกิดจาการสอนใน 1 ชั่วโมงนั้น ไม่เกิน 3 ไฟล์อาจเป็น PDF หรือ เป็นไฟล์วีดีโอผลงานนักเรียน 

   7. จัดทำคำขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

   8. นำข้อมูลข้อ 2-7 เข้าระบบ DPA แล้วรอฟังเขตฯ กับ ศธจ.ว่าให้แก้ไขข้อมูลหรือไม่ หากให้แก้ตรงไหนก็อัพข้อมูลเข้าไปใหม่ หากไม่แก้ไขแล้วก็รอฟังผลการประเมิน/หากผ่านก็เตรียมทำวิทยฐานะที่สูงขึ้นไป/หากไม่ผ่าน ก็จัดทำและส่งข้อ 2-7 ใหม่ในภาคเรียนถัดไป จนกว่าจะผ่าน 

ทำวิทยฐานะแบบใหม่ (HOW TO)

   ชวนดูสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการทำวิทยฐานะใหม่หรือเกณฑ์ PA ว่าได้กำหนด กระบวนการและวิธีการอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้เตรียมตัวและเตรียมความพร้อมไปด้วยกัน