Portfolios@kru.kamol  ครูกมล ทองศรี

Portfolios@kru.kamol  ครูกมล ทองศรี

เมนู

ข้อมูล PA ประจำปี

ประเมิน PA. ปีงบประมาณ 2565

ประเมิน PA. ปีงบประมาณ 2566

PA.1  2566

Pa.3 2566

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียน การสอน ตาม แบบข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)