Portfolios@kru.kamol  ครูกมล ทองศรี

Portfolios@kru.kamol  ครูกมล ทองศรี

เมนู

ข้อมูล PA ประจำปี

ส่ง sar แผนก

กำหนดส่ง sar แผนกถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 คลิกที่นี่

ส่ง Psar ส่วนบุคคล

ส่ง Psar ส่วนบุคคล ผ่านทางออนไลน์  กำหนดส่งถึงวันที่ 7 เมษายน 2566  คลิกที่นี่   

ประเมิน PA. ปีงบประมาณ 2565

ประเมิน PA. ปีงบประมาณ 2566

ประเมิน PA. ปีงบประมาณ 2567

PA.1 2567

PA.3 2567

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียน การสอน ตาม แบบข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)