Portfolios@kru.kamol  ครูกมล ทองศรี

Portfolios@kru.kamol  ครูกมล ทองศรี

เมนู

ข้อมูล PA ประจำปี

ประเมิน PA. ปีงบประมาณ 2565

ประเมิน PA. ปีงบประมาณ 2566

ประเมิน PA. ปีงบประมาณ 2567

PA.1 2567

PA.3 2567

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียน การสอน ตาม แบบข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)