Portfolios@kru.kamol  ครูกมล ทองศรี

Portfolios@kru.kamol  ครูกมล ทองศรี

เมนู

แผนการสอน

1 Oct 2023

ส่งโครงการสอน

ส่งโครงการสอน >>>>คลิกที่นี่

ตรวจสอบการส่งโครงการสอน >>>>>คลิกที่นี่

1 Oct 2023

ส่งแผนการสอน

ส่งแผนการสอน >>>>คลิกที่นี่

ตรวจสอบการส่งแผนการสอน >>>>>คลิกที่นี่

17 Oct 2022

ส่งแผนการสอน ประจำภาคเรียน

สำหรับครูของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยเพื่อใช้ในการจัดส่ง

โครงการสอน>>>>>>คลิ๊ก


แผนการสอน>>>>>>คลิ๊ก

ในแต่ละภาคเรียน ตามตารางสอน

13 Oct 2022

โครงการสอน@แผนการสอน

โครงการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565

แผนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565

โครงการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566
แผนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566

12 Oct 2022

วิจัยในชั้นเรียน (classroom research)

12 Oct 2022

แผนการสอนวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 20100-1004

แผนการสอน รหัสวิชา 20100-1004  วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น