Portfolios@kru.kamol  ครูกมล ทองศรี

Portfolios@kru.kamol  ครูกมล ทองศรี

เมนู

แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (Mechatronics and Robotics)

แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เปิดสอนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รายละเอียดเกี่ยวกับแผนก เช่น หลักสูตรการสอน ครูผู้สอน และจบแล้วทำอะไร สามารถเข้าไปดูรายละเอียดจากที่นี่.......

ห้องเรียน (https://spatial.io/)